PATRONATS I ESTATUTS

El Patronat de la Fundació està format actualment per:

President: RAFAEL FERRERUELA SERRANO
Vicepresidenta: MONTSERRAT SANFELIU ARESTÉ
Secretari: EDUARDO ROSICH ROMEU
Vocal: RAFAEL ROMEO GARCIA
Vocal: ANDREA FERRERUELA SANFELIU
Vocal: MATEO VALERO CORTÉS
Vocal: GUILLERMO FERRERUELA SANFELIU
Vocal: XAVIER CAUFAPÉ CAUFAPÉ

> ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA FERRERUELA SANFELIU

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT D'ACTUACIÓ, PERSONALITAT I DURADA


Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Ferreruela Sanfeliu. Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i s'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació i, de manera especial, per aquests Estatuts.


Article 2. La Fundació exerceix les seves funcions principalment dins l'àmbit de Catalunya, sense prejudici d'exercir-les també dins l'àmbit de tot l'Estat espanyol així com arreu del món on executi programes de solidaritat.


Article 3. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.


Article 4. La Fundació es constitueix amb caràcter permanent i, per tant, la seva durada serà indefinida. tanmateix, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació s'estimessin acomplertes o d'impossible acompliment, el Patronat podrà acordar la seva extinció conforme a allò previst en el Capítol IX dels presents Estatuts.


CAPÍTOL II. FINALITATS


Article 5. La Fundació neix amb la finalitat de contribuir, en especial, en el camp de l'oftalmologia, a millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, especialment en aquells sector més vulnerables i desprotegits.


 1. Sensibilitzar la societat sobre les mancances i necessitats amb especial incidència en tot el relatiu a l'oftalmologia i elaborar propostes per a la permanent modernització dels canals per a la seva aplicació.
 2. Canalitzar recursos humans i materials amb la finalitat d'atendre les necessitats sanitàries i, molt especialment, aquelles relacionades amb l'oftalmologia dels països del tercer món, i/o persones sense recursos.
 3. Promoure accions de caràcter solidari i humanitari realitzant projectes de desenvolupament i assistència social amb els sectors més necessitats, a nivell local, nacional i internacional.
 4. Col·laborar amb altres entitats, l'objectiu de les quals sigui prevenir i curar la ceguesa, en els països en desenvolupament.
 5. Donar suport a la realització d'activitats culturals i artístiques i a la realització d'activitats relacionades amb el entorn i el medi ambient i la sensibilització de la societat en qüestions de caire ecològic, com a contribució de la formació integral de l'ésser humà.
 6. Concedir ajudes, beques i premis per a fomentar la creativitat dels més joves.
 7. Contribuir al desenvolupament de la investigació científica, preferentment, en el camp de l'oftalmologia. Preparar programes d'ajut a joves investigadors dirigits a completar els seus estudis en centres nacionals i estrangers, així com facilitar la seva inserció en el món del treball.
 8. Establir convenis i acords de col·laboració amb Universitats, altres fundacions i institucions nacionals o internacionals.
 9. Organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per a la formació de personal, la discussió i difusió dels materials elaborats, analitzats o recopilats per la Fundació.
 10. Elaborar o fer elaborar els projectes constructius necessaris (amb preferència clíniques i hospitals, però també carreteres, escoles, habitatges, etc.), tot aportant, si s'escau, el capital humà del voluntariat, tècnic i gratuït, per a la execució i finalització dels projectes.
 11. Qualsevol altra funció que la Fundació consideri d'interès per al desenvolupament del coneixement, l'intercanvi d'experiències i d'informació sobre les funcions assenyalades.
L'objecte fundacional podrà realitzar-se de manera directa o a través de contractes, concerts o convenis de col·laboració amb terceres persones i ONG.

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS

Article 6. Podran acollir-se a la Fundació i beneficiar-se dels seus serveis i prestacions:

 1. En primer lloc, totes aquelles persones, en condicions de necessitat, que es trobin afectades per una malaltia, amb preferència malalties oculars.
 2. La resta de sectors o comunitats, persones físiques o entitats que, dins l'àmbit dels objectius i causes humanitàries i socials abans assenyalades, puguin ésser beneficiaris a criteri del Patronat.
Sempre que s'hagi de precisar la delimitació dels beneficiaris, en especial en el cas de l'atorgament de beques, financiació de projectes o, entre altres, els intercanvis, la Fundació atendrà de manera principal a aquelles persones que formin part del sector de la població que puguin ésser atesos de conformitat amb els objectius fundacionals, i sempre d'acord amb els criteris generals d'imparcialitat i no discriminació i els particulars de mèrit i capacitat, sense prejudici que també puguin considerar-se altres criteris com són la pluralitat territorial, les situacions personals de necessitat dels beneficiaris, l'ordre de petició o d'altres anàlogues.

Ningú no podrà al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació o el seu Patronat, cap dret a gaudir de beneficis, abans que aquests siguin atorgats, ni imposarà la seva atribució a persones determinades.

En aquest sentit, la Fundació, que exclou qualsevol afany de lucre, comprovarà, mitjançant el seu Patronat, si els beneficiaris acompleixen els requisits establerts en cada cas.

CAPÍTOL IV. DOMICILI

Article 7. El domicili de la Fundació s'estableix a Lleida, a l'Avinguda Doctor Fleming, número 14.

CAPÍTOL V. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

Article 8. La dotació inicial de la Fundació, per import de trenta mil euros (30.000 €) queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional, per qualsevol donació realitzada, al seu favor, per qualsevol persona, ja sigui física o jurídica, així com per entitats u organismes públics o privats.

Article 9. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació s'han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, a l'acompliment de la finalitat fundacional.

Article 10. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la seva destinació, el Patronat decidirà si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 11. El Patronat té la facultat per efectuar les modificacions que consideri necessàries en el capital fundacional per al millor acompliment de les finalitats fundacionals, de conformitat amb allò que aconselli la conjuntura econòmica del moment i, en tot cas, conforme a la legislació vigent.

Article 12. D'acord amb la legislació vigent, els ingressos de la Fundació s'obtindran de:

 1. Els rendiments del patrimoni propi, inclosos els derivats de drets de propietat intel·lectual o industrial, o d'altres similars.
 2. El producte de la venda de les accions, obligacions i altres títols-valors inclosos els drets de subscripció d'accions que la Fundació no exerciti, dins del límits legalment establerts.
 3. Les subvencions, donacions, herències i llegats.
 4. Les quantitats que percebi pels seus serveis i activitats, conforme a la legalitat vigent.
 5. Els mitjans financers que obtingui de qualsevol ens públic o privat, a Espanya i a l'estranger.
 6. Qualsevol altres recursos que li atribueixin aquests Estatuts o que, conforme a la legalitat vigent, pugui procurar-se la Fundació.
CAPÍTOL VI. PATRONAT

Article 13. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen dels béns de la Fundació, així com la seva representació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 14. Correspon especialment al Patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan s'estimi procedent.
 2. Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari i els comptes anuals: balanç de situació, compte de resultats i la memòria.
 3. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties –incloses les hipotecàries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 4. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 5. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.
 6. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 7. Les altres que li atribueixin les disposicions legals i aquests estatuts.
Totes les facultats esmentades s'entenen sense prejudici de la notificació o de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que siguin legalment preceptives.

Article 15. El Patronat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 21 patrons.

El càrrec de patró atribuït a una persona jurídica serà exercit per la persona física designada d'acord amb la seva pròpia normativa i estatuts.

El càrrec de patró té una durada de 3 anys i és reelegible per períodes d'igual durada. Els patrons seran designats entre persones que, compartint l'esperit fundacional, siguin representatives de diversos sectors de la societat.

El patronat fundacional tindrà una durada de permanència de 5 anys, i serà reelegible per períodes d'igual durada.

Els patrons designaran els patrons subsegüents per majoria simple de vots. Aquests gaudiran del mateix dret de designació.

Al final de cadascun dels mandats els patrons, si volen continuar en el càrrec, es sotmetran a ratificació.

Així mateix es proveirà en cas de renúncia i dimissió d'algun membre del patronat, si es considera oportuna la seva substitució.

Article 16. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i un vicepresident. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot. Aquests i altres membres que decideixi el Patronat podran constituir un comitè executiu.

Article 17. Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresident, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El president serà substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident.

Article 18. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada cada sis mesos en junta ordinària: una per aprovar el pressupost i el programa d'actuació de l'any següent i l'altra per aprovar l'inventari i els comptes anuals, així com per liquidar el pressupost de l'any anterior. I, a més, amb caràcter extraordinari sempre que sigui convenient a criteri del president o ho requereixin una tercera part dels patrons.

La convocatòria serà cursada pel Secretari, a manament del President, per qualsevol mitjà idoni. Les reunions ordinàries han de ser convocades amb un mínim de 15 dìes d'antelació, i de 48 hores les extraordinàries.

No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots el membres de l'òrgan i acceptin per unanimitat celebrar la sessió.

El Patronat quedarà vàlidament constituït, i les seves reunions es consideraran vàlides, quan concorrin a la reunió almenys un terç dels membres del patronat.

Les persones jurídiques hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona física. En cap cas, fóra dels supòsits legalment previstos, els patrons poden delegar llur representació en les reunions del Patronat, atès que l'exercici del càrrec és personal.

El President o, en cas d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest, el Vicepresident, presidirà les reunions del Patronat.

El Secretari aixecarà l'acta de les reunions, amb la seva signatura i el vist-i-plau del President.

Article 19. Llevat del que es disposa al Capítol IX, els acords del Patronat s'adoptaran per majoria simple dels vots presents. Correspon un vot a cada patró present. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 20. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

S'exceptuen els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració, que podran ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 21. El Patronat pot anomenar com a Patrons Honorífics, sense els deures i obligacions inherents al càrrec de patró, a persones o entitats que per la seva incidència ciutadana i coincidència amb les finalitats de la Fundació donin prestigi i en facilitin la presència social. Aquests formaran el Consell Assessor que, com a mínim una vegada a l'any, es reunirà amb el Patronat per donar la seva opinió i consell sobre aquells temes que afectin la marxa de la Fundació.

Article 22. El Patronat pot anomenar un Director i/o Gerent.

Article 23. El Patronat pot designar i contractar les persones que hagin de cobrir els llocs de treball necessaris per a l'exercici de les funcions i comeses que té encomanades, en qualitat de personal gestor, tècnic, administratiu o auxiliar.

CAPÍTOL VII. ADHERITS I COL·LABORADORS

Article 24. El Patronat podrà admetre com a adherit a la Fundació totes aquelles persones que s'identifiquin amb les finalitats de la Fundació i així ho sol·licitin.

Article 25. Seran drets dels adherits:

 1. Participar en tots els actes que organitzi la Fundació.
 2. Sol·licitar i obtenir informació sobre les activitats de la Fundació.
Article 26. Seran deures dels adherits:

 1. Col·laborar amb la Fundació en l'acompliment de les seves finalitats.
 2. Col·laborar en l'acompliment dels acords que vàlidament s'adoptin.
 3. Contribuir al manteniment econòmic de la Fundació mitjançant el pagament de les quotes regulars o singulars que s'estableixin pel Patronat.
Article 27. Seran motius per a la pèrdua de la condició d'adherit els següents:

 1. La petició de l'interessat.
 2. La manca o retard en el pagament de les quotes establertes per un període superior a tres mesos.
 3. La defunció o extinció de la personalitat jurídica de l'adherit.
 4. La realització de conductes incompatibles o contradictòries amb les finalitats de la Fundació.
El Patronat serà l'òrgan competent per a l'adopció de tots els acords relatius a l'admissió i baixa dels adherits. En tot cas la baixa fonamentada en l'anterior motiu d) haurà d'adoptar-se prèvia l'audiència de l'interessat.

Article 28. El Patronat podrà admetre com a col·laboradors de la Fundació a aquelles persones, físiques o jurídiques, que per la seva aportació singular o treball voluntari col·laborin amb la Fundació sense adquirir la condició d'adherit.

Article 29. El Patronat podrà autoritzar la utilització per part dels adherits i col·laboradors de les mencions de "Adherit/Entitat Adherida" o "Col·laborador/Entitat col·laboradora" de la Fundació Privada Ferreruela Sanfeliu, o d'altres similars, definint en l'autorització la durada, condicions i límits en que s'haurà d'utilitzar la menció.

CAPÍTOL VIII. EXERCICI ECONÒMIC I RÈGIM ECONÒMIC

Article 30. L'exercici social de la Fundació coincidirà amb l'any natural, tancant-se el 31 de desembre de cada any.

Article 31. El règim comptable, la formulació i presentació de l'inventari i dels comptes anuals i l'aplicació dels ingressos, i la pràctica de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i de la formulació del pressupost corresponent a l'exercici següent, s'ajustarà en tot cas a allò que estableix el Capítol IV de la Llei 5/2001, de 2 de maig, i a les demés disposicions aplicables.

CAPÍTOL IX. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 32. Per modificar aquests Estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o agregar-la a una altra, es requerirà el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat.

Article 33. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin, o si s'escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinat l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 46 de la llei 5/2001 de 2 de maig, de Fundacions. L'entitat receptora del bens sobrants ha de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació, sempre que siguin entitats beneficiaries del mecenatge segons el que estableix la legislació fiscal aplicable.

En el cas de que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació del actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Dr.Fleming, 14 25006 Lleida T+F 973 24 53 80 info@fundacioferreruela.com Avís legal